Redaksi

Pimpinan Redaksi
Shiela Reynata (cook.padia@gmail.com)

Editor
Bambang Hariyanto (bambang@cookpadia.com)
Lukman Hakim (lukman@cookpadia.com)

Kontributor
Rudi Hartono (rudi@cookpadia.com)
Eko Budi Utomo (eko@cookpadia.com)